Obróbki metali

Spośród używanych technologii wykazać można obróbkę: cieplno-chemiczną, skrawaniem, mechaniczną, chemiczną oraz plastyczną. Obrabianie metalu jest to proceder, którego celem jest nadać wytyczony kształt. Zmianom poza kształtem, ingeruje się również we właściwości chemiczne i fizyczne danego surowca.

Obróbki skrawaniem

Obróbki metali - IndygostyleToczenie – realizowane jest: wzdłużnie, poprzecznie, kopiowo, obwiedniowo, zewnętrznie albo wewnętrznie. Obróbka metalu polega na przemianie kształtu materiału wprowadzając przedmiot w ruch obrotowy, a narzędzie w ruch liniowy. Przedmiot wprawiony w ruch jest kształtowany nożem tokarskim, który sposobem skrawania wprawia w kształt walcowaty, kulisty albo stożkowaty.

Frezowanie – tego rodzaju obróbki metalu polegają na przekształceniu kształtu stosując wieloostrzowe narzędzie. Narzędzie obrabiarki tzw. frezarki wprowadzone jest w ruch obrotowy – obwodowy albo czołowy. Przedmiot doprowadzony do obrabiania wykonuje jest ruch posuwowy – współbieżnie lub przeciwbieżnie w zależności od położenia osi obrotu ostrza. Może zaistnieć taka sytuacja, że ostrze zostanie dodatkowo wprawione ruch posuwowy, a przedmiot zostanie umiejscowiony statycznie.

Szlifowanie – ta metoda obróbki odbywa się poprzez zdzieranie metalu o cienkiej ilości materiału za pomocą narzędzi ściernych – na przykład ściernicy. Często szlifowanie wykorzystuje się do obrabiania tworzyw wykonanych ze stali hartowanej, ale każdy inny przedmiot z metalu może być poddany szlifowaniu. To ile materiału zostanie startego ma zależność od: rodzaju, wielkości, twardości ściernicy i ziarnistości. Do produkcji ściernic w większości stosuje się: korund, węglik krzemu, diament i węglik boru.

Oferta obróbki metalu na stronie: http://frezstal.pl

Obróbki plastyczne

Walcowanie – tej metodzie obróbki poddawane są na przykład takie materiały jak kształtowniki, pręty lub blachy. Proces obróbki odbywa się na gorąco, ciepło lub zimno. obrabianie metalu, którego celem jest doprowadzenie do określonego kształtu poprzez nacisk wywierany między: walcami, tarczkami albo rolkami. Istnieje również sposobność, aby narzędzie płaskie przemieszczało się w stosunku do siebie nadając kształt wobec materiału.

Tłoczenie – do tego rodzaju obróbki stosuje się tworzywa o niewielkiej grubości. Tłoczenie przebiega na ciepło lub zimno. Tego typu obróbki metalu polegają na zmianie kształtu wykonując łączenie, cięcie albo kształtowanie.

Ciągnienie – przykładem wykorzystania takiej obróbki jest rura, drut lub pręt. Tego typu obróbka jest wykonywana na ciepło albo zimno. Obróbka metalu polega na zmianie kształtu w trakcie stopniowego zmniejszania się przekroju poprzecznego i wydłużeniu materiału.

Gięcie – obróbka metalu opiera się na przekształceniu kształtu przy wykonywaniu wyginania, zaginania lub zwijania. Obróbka przez gięcie odbywa się tylko na przy niskiej temperaturze, z wielką dokładnością, a więc rozmiary poprzeczne zostają takie same.

Kucie – ten sposób obróbki przebiega na tzw. prasach, kuźniarkach lub młotkach. Kucie odbywa się w sposób mechaniczny lub ręczny – na ciepło lub zimno. Obrabianie metalu polega na przekształceniu kształtu poprzez uderzenia, zgniatanie lub nacisk.

admin